SUGAR DADDY ne Demek Turkce - Turkce Çeviri - Tr-ex

ingilizce-turkce dilinde "SUGAR DADDY" bağlamında çeviriler. Ba-da ba-da do Come on, sugar daddy, bring it home. - Ba-da ba-da do haydi, şeker baba, ... - https://tr-ex.me/terc%C3%BCme/ingilizce-turkce/sugar+daddy

World

Blogs

Trends

Casinos

Source